10 Aralık 2013 Salı

Teheccüt (gece) namazı kılmanın fazileti ve mükâfatı nedir?


Teheccüt (gece) namazı kılmanın fazileti ve mükâfatı nedir?

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: 
"Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır.” (İmâm-ı Gazâli)
Teheccüt namazının faziletini Cenab-ı Hak ayetlerde bildirmiştir
Peygamber Efendimiz (asm) için gece namazı farz kılınmıştır:
“(Habîbim, yâ Muhammed!) Hem gecenin bir kısmında (uyanıp) da sana mahsus bir fazla (farz namaz) olmak üzere, onunla (Kur’ân’la) teheccüt (namazı) kıl! Tâ ki Rabbin, seni Makam-ı Mahmûd’a (övülen bir makama) ulaştırsın.” (İsrâ, 79)
“Ey müzzemmil olan (elbisesine örtünüp bürünen peygamber)!Bir kısmı hâriç, geceleyin (namaz için) kalk!(Gecenin) yarısı kadar (namaz kıl) veya bundan (yarısından) biraz eksilt yâhut onu artır (serbestsin), Kur’ân’ı da tâne tâne oku! Çünki biz, senin üzerine (kıymeti pek) ağır bir söz (Kur’ân) bırakacağız (vahyedeceğiz) Şübhesiz ki gece kalkışı, (Kur’ân’ı anlamada kalbe) alabildiğine uygun ve kırâate daha elverişlidir. Çünki senin için gündüz vaktinde, uzun bir meşgûliyet vardır.” (Müzzemmil, 1-7)
Geceleyin kılınan iki rekâtlık namaz her şeyden hayırlıdır
Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: 
"Geceleyin kılınan iki rekâttık namaz insanoğlu için dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha yararlıdır. Ümmetime zor gelmese iki rek'at gece namazını üzerlerine farz kılardım." (İmâm-ı Gazâlî)
Peygamber Efendimiz (asm) tüm günahları affolmasına rağmen gece namazını bırakmamıştır
Mugire Ibni Sube (ra) buyurur ki; 
“Peygamberimiz bir gece ayakları şişinceye kadar namaz kıldı. Kendisine:
“Allah (cc)senin geçmişgelecek bütün «zelle» lerini affetmedi mi?" diye sorulunca:
“Ben şükreden bir kul olmayayım mı?” diye cevap buyurdu.” (İmâm-ı Gazâlî)
“Allah’ın (cc) rahmetiyle beraber olmak için kalk, namaz kıl”
"Yâ Ebû Hureyre! Eğer hayatta iken, ölünce, mezarda ve yeniden dirilince Allah'ın (cc) rahmetinin seninle birlikte olmasını istiyorsan, geceleyin Allâh(cc)rızası için kalk, namaz kıl.
Ya Ebû Hureyre! Evinin köşelerinde namaz kılarsan evinin aydınlığı gökte takım yıldızları gibi ve dünya halkı için de yıldız gibi olur.” (İmâm-ı Gazâlî)
Peygamber Efendimiz (asm)geceleyin namaz kılanlar için rahmet dilemiştir
Peygamberimiz (asm) buyuruyor: 
“Allah'ın (cc) rahmeti o erkeğin üzerine olsun ki, geceleyin namaz kılmaya kalkar ve sonra karısını kaldırır, o da namaz kılar, kadın kalkmak istemezse yüzüne su serper.” (İmâm-ı Gazâlî) 
Peygamber'imiz (asm) buyuruyor: 
“Eğer kişi geceleyin uyanıp karısını da uyandırarak birlikte iki rekât namaz kılarlarsa, Allah (cc) her ikisini de Allah'ı (cc) çok çok zikredenlerden yazar.” (İmâm-ı Gazâlî)
Gece ibadet etmenin değeri Allah (cc) katında çok yüksektir
Cebrail (as) Peygamberimize (asm):
“İbni Ömer iyi adam! Bir de gece namaz kılsa” dedi.
Peygamberimiz (asm)de bu durumu İbni Ömer'e bildirdi. İbni Ömer deo günden sonra devamlı olarak geceleyin namaz kılmaya başladı. 
Nâfi der ki: “İbni Ömer geceleyin namaz kılar ve Yâ Nâfi, sabaha vardık mı?" diye sorardı, kendisine:
"Hayır" demem üzerine yine namaza durur ve yine:
"Nâfi sabaha vardık mı?" diye sorardı. Kendisine:
"Evet" diye cevap verince tanyeri ağarıncaya kadar oturur, Allah'a (cc) istiğfar ederdi. 
Hz. Ali (ra) buyurur ki: "Bir gece Hz. Yahya (as) arpa ekmeği yiyerek karnını doyurur ve uykuya dalarak zikrini ihmal eder, böylece sabah olur." 
Bunun üzerine Allah (cc) ona şöyle vahyeder:
"Yâ Yahya! Benim yurdumdan daha hayırlı bir yurt mu ve bana yakın olmaktan sana daha faydalı bir çevre mi buldun? Ya Yahya! İzzet ve celâlim hakkı için eğer bir kereliğine cennet ile yüz yüze gelsen, kapılacağın iştiyak yüzünden yüreğinin yağı erir ve nefsin mahvolurdu. Eğer cehennemle bir defalığına karşılaşsan, yüreğinin yağı erir, gözyaşın yerine irin akar ve aba yerine deri giyerdin." (İmâm-ı Gazâlî)
Teheccüt namazı kabir gecesinde ve berzah karanlığında ışık olur
“Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i berzahı (kabir âlemini) ifhâm ile (bildirmekle), ruh-i beşer (insan ruhu) Rahmet-i Rahmân’a (Allah’ın (cc)rahmetine) ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüt (gece namazı) ise, kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, îkaz eder ve bütün bu inkılâbât (değişimler) içinde Cenâb-ı Mün‘im-i Hakikî’nin (hakikî ni‘met verici olan Allah’ın (cc) ) nihâyetsiz ni‘metlerini ihtâr ile (hatırlatmakla) ne derece hamd-ü senâya (övülmeye) müstehak olduğunu ilân eder.” (Sözler)
Teheccüt namazı kabirde “arkadaş”tır
Peygamberimiz (asm) Ebû Zerr'e (ra): 
“Bir yolculuğa çıkmak istersen onun için hazırlık yapar mısın?” diye sorar. Ebû Zerr:
“Tabii. Yâ Resulallah” diye cevap verir. Peygamberimiz (asm): 
“Peki kıyamet günü yolculuğu nasıl olacak? Beni dinle: "O gün sana yarayacak olanı sana söyleyeyim mi?” diye buyurur. Ebu Zerr (ra):
“Tabii, Yâ Resulallah! Anam ve babam yoluna feda olsun.” der. Bunun üzerine Peygamberimiz (asm)şöyle buyurur: 
“Yeniden dirilme günü için çok sıcak bir gün oruç tut. Kabir yalnızlığı için gece karanlığında iki rekât namaz kil. Kıyametin büyük olayları için bir kere Hacc et ve muhtaca bir sadaka ver ya haklı yere bir söz söyle, yâhud kötü bir söz söylemekten dilini alıkoy.” (İmâm-ı Gazâlî)
Teheccütnamazı Allah’a (cc) yakınlaştırır, kötülüklere kefaret olur
Hz. Bilâl (ra) anlatıyor; Resûlullah (asm) buyurdular ki: 
"Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin âdetidir; Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur." (Tirmizî)
Teheccüt namazı kötülüklerden alıkoyar 
Peygamberimize (asm):
“Falan adam geceleyin namaz kılıyor, gündüz olunca da hırsızlık yapıyor.” dediler. Peygamberimiz (asm)de: 
“İşlediği amel onu yaptığı kötülüklerden yakında alıkoyacaktır.” diye cevap verdi. (İmâm-ı Gazâlî) 
Teheccüt namazına kalkan insan, gönlü rahat olarak sabahlar
Ebû Hureyre'den (ra); Resulullah’'ın (asm) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 
"Sizden biriniz uyuduğu vakit şeytan, onun ense köküne üç düğüm vurur; her düğümün bulunduğu yere; "Haydi uyu, gecen uzun ola!" (diyerek) vurur. Eğer o kimse uykudan uyandığı vakit Allah'ı (cc)zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Namaz kılacak olursa bir düğüm daha çözülür ve gönlü rahat olarak sabahlar. Yoksa pis ve tenbel olarak sabahlar." (Ebu Dâvud)
Gece namaz kılarken uyku galebe çalsa sevabı yazılır ve uykusu sadaka hükmüne geçer
Peygamberin (asm) eşi Âişe (ra) haber verdi ki: Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:
"Geceleyin bir namazı olup da kendisine uyku galebe çalan hiç bir kimse yoktur ki, o kimseye o namazın ecri yazılmasın ve uykusu da kendisine sadaka olmasın." (Ebu Dâvud)
Teheccüt (gece) namazına kalkmanın faydaları:
• Allah'a yaklaştırır. O'nun rahmetini celbe vesîle olur.
• Günahlardan uzaklaştırır yani günah işletmez. Cenâb-ı Hakk "Namazın kötü ve çirkin işlerden koruyacağı" (Ankebut, 45); "İyi amellerin kötü amelleri gidereceği" (Hud, 114) vâd etmektedir.
• Günahlara kefaret ve örtü olur.
• Bedenden hastalıkları çıkarır, sıhhate vesile olur. (Kütüb-i Sitte)